Hotel Královka s.r.o. - Homepage

Všeobecné obchodní podmínky

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

obchodní společnost Hotel Královka s.r.o., se sídlem na adrese: Molitorovská 324/9, Praha 10, Strašnice,

identifikační číslo: 02788136, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, spisová značka C223654 pro prodej zboží/služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese eshop.hotelkralovka.cz

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Hotel Královka s.r.o., se sídlem na adrese Molitorovská 324/9, Praha 10, Strašnice, identifikační číslo: 02788136, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, spisová značka C223654 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese eshop.hotelkralovka.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží/služeb (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží/služeb též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  • Veškerá prezentace zboží/služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru

a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží/služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

zboží/služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat nebo Závazně objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

 1. CENA ZBOŽÍ/SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží/služeb a případné náklady spojené s dodáním zboží/služeb dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

s dodáním zboží/služeb.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží/služeb, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží/služeb, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží/služeb, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím/službami, od kupní smlouvy o dodávce zboží/služeb v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží/služeb, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží/služeb nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží/služeb. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@hotelkralovka.cz

V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ/SLUŽEB
  • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží/služeb na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží/služeb při dodání.
  • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží/služeb doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží/služeb, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  • Při převzetí zboží/služeb od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží/služeb a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží/služeb zaplacením celé kupní ceny zboží/služeb.
  • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  • Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy: info@hotelkralovka.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
  • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží/služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 , o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a datum narození (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
  • Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím/službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

 1. DORUČOVÁNÍ
  • Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

 

    12. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

    13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

V Bedřichově, platnost ode dne 4.4.2023

Formulář pro odstoupení od smlouvy stáhnete ZDE.